Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Nghiệp Vụ Tư vấn Du học

 

 THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kính gửi:   -    Các sở Giáo dục và Đào tạo;

                   -    Các trường Đại Học, Cao Đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

                   -    Các Công ty, Trung tâm Tư vấn du học;

                   -    Các Trung tâm ngoại ngữ.

 Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo  dục và Đào tạo về công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tư vấn du học,

Căn cứ vào Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành

bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Nay Công ty CP Giáo dục việt nam thông báo khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học" như sau:

        Đối tượng tham dự lớp học nghiệp vụ tư vấn du học:

1. Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

        Nội dung học tập lớp học nghiệp vụ tư vấn du học

Theo thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 Về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ

tư vấn du học.

Học viên hoàn thành chương trình sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của sở giáo dục và đào tạo.

 

      Thời gian :

     Khai giảng K1 :Ngày 20/01/2017 học các ngày Thứ 7, CN ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K2 :Ngày 21/05/2018 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K3 :Ngày 24/07/2018 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

      Khai giảng K4 :Ngày 24/09/2018 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

      Khai giảng K5 :Ngày 19/11/2018 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K6 :Ngày 25/03/2019 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K7 :Ngày 03/06/2019 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K8 :Ngày 22/08/2019 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K9 :Ngày 21/10/2019 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K10: Ngày 16/12/2019 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

     Khai giảng K11: Ngày 22/06/2020 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

      Khai giảng K12: Ngày 17/08/2020 học các ngày trong tuần ( sáng từ 8h đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00)

      Khai giảng online K11Ngày 07/09/2020 đến 26/09/2020 học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7

      Khai giảng online K12: Ngày 19/10/2020 học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7

     Khai giảng online K13: Ngày 12/04/2021 đến 02/05/2021  học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7   

      Khai giảng online K14: Ngày 31/05/2021 đến 20/06/2021  học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7     

     Khai giảng online K15: Ngày 26/07/2021 đến 20/08/2021  học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7   

     Khai giảng online K16: Ngày 13/10/2021 đến 27/10/2021  học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7   

     Khai giảng online K17: Ngày 29/11/2021  đến 16/12/2121 học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7   

     Khai giảng online K18: Ngày 10/01/2022  đến 12/02/2022 học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 

     Khai giảng online K19: Ngày 07/03/2022 đến 08/04/2022 học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 

     Khai giảng online K20: Ngày 25/04/2022 đến 23/05/2022 học trực tuyến các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7 

Khinh phí: 2.800.000đ  

      Địa điểm : Tp Hồ Chí Minh , Hà Nội, Nh Trang, Đà Nẵng ( học online)

       Hồ sơ : 1 phiếu đky học theo mẫu, 02 hình 4x6, 01CMND photo, 01 bằng Đại Học photo công chứng

      Thủ tục đăng ký: Các đơn vị,cá nhân lập danh sách người đi học theo mẫu sau đây gửi về địa chỉ mail :

havt@giaoducvietnam.edu.vn trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày để thuận lợi trong việc bố trí và tổ chức lớp học,

có thể gọi số  của phòng đào tạo  0973 86 86 00 / 0902 86 86 00 (Ms Hà) để biết thêm chi tiết.

 

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC

 

ĐƠN VỊ:………………………………………………....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

 

 

TT

Họ và tên

Ngày

Tháng

Năm

Chức vụ

Đơn vị công tác

Trình Độ Chuyên Môn

Điện thoại

Email

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng

(Ký, ghi rõ họ và tên, SĐT liên lạc)

Ngày  … tháng … năm 20...

 

GIÁM ĐỐC

Ký (ghi rõ họ và tên)

 

 

        Liên hệ đăng ký học:  0973 86 86 00 Cô Hà / Mail : havt@giaoducvietnam.edu.vn