Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

Chưng trình bồi dưỡng chủ tài khoản

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỦ TÀI KHOẢN

CHO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

  1. Mục đích: Trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng là chủ tài khoản trong đơn vị sử dụng ngân sách nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính trong đơn vị.
  2. Đối tượng bồi dưỡng: Những người đang giữ cương vị chủ tài khoản và kế toán trưởng trong các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Những người có nhu cầu dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản.
  3. Hình thức và thời gian tổ chức khóa học : Khóa học bồi dưỡng chủ tài khoản được tổ chức tập trung một kì liên tục cho một khóa học tại địa phương nhưng thời gian trong một khóa học là 4 ngày và phải đảm bảo đủ thời gian, học đủ nội dung, chương trình theo quy định của Giám đốc Học viện tài chính.
  4. Địa điểm : Tại địa điểm do đơn vị bố trí.
  5. Nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản: Bao gồm các chuyên đề được Giám đốc Học viện tài chính phê duyệt:

Chuyên đề 1: Những cơ sở pháp lý của cơ chế quản lý tài chính trong các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách NN

-          Những thay đổi về cơ sở pháp lý có liên quan đến quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

-          Những thay đổi trong luật NSNN – 2002 so với Luật NSNN trước đó

Chuyên đề 2: Nội dung cơ bản của chế độ quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

-          Khái quát về tài chính trong các cơ quan hành chính nhà nước

-          Quy trình quản lý tài chính

-          Cơ chế quản lý tài chính

·               Cơ chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính NN (Nghị định 130/2005/NĐ-Cp ngày 17/10/2005)

·               Thông tư 03/2006/TTLT- BTC-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định 130.

·               Hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Chuyên đề 3: Các công cụ chủ yếu được sử dụng trong quản lý tài chính ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

-          Mục lục ngân sách NN

-          Kế toán hành chính - sự nghiệp.

  1. Kinh phí đào tạo: liên hệ
  2. Giảng viên : Các giảng viên có thâm niên công tác, có học viện tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán, tài chính của Bộ tài chính và Học viện tài chính.
  3. Nghĩa vụ của học viên: Phải theo học đầy đủ các chuyên đề. Kết thúc khóa học phải có bài viết thu hoạch đạt yêu cầu trở lên

 

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí