Đào tạo kiến thức bất động sản

, đào tạo an toàn lao động ,đào tạo kế toán, đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đào tạo tin học, đào tạo ngoại ngữ, dịch thuật, đào tạo dài hạn, liên thông cao đẳng đại học.

CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 3

CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 3

Câu 41.

Luật Lưu trữ ban hành năm 2011 quy  định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm như thế nào?

 

a.  Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu.

 

b.  Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp.

 

c.  Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp và nộp lưu trữ lịch sử.

 

d.  Lập Mục lục hồ sơ, và tài liệu nộp lưu.

Câu 42.

Nguyên tắc chỉnh lý tài liệu lưu trữ:

 

a. Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn vị hình thành phông phải được chỉnh lý và sắp xếp riêng biệt.

 

b. Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc.

 

c. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan, tổ chức hình thành tài liệu; sự liên hệ lôgíc và lịch sử của tài liệu.

 

d. Tất cả các nguyên tắc trên.

Câu 43.

Tài liệu sau khi chỉnh lý phải bảo đảm yêu cầu nào?

 

a.  Được phân loại theo nguyên tắc nghiệp vụ lưu trữ.

 

b.  Được xác định thời hạn bảo quản.

 

c.  Hồ sơ được hoàn thiện và hệ thống hoá.

 

d.  Có Mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu tra cứu và Danh mục tài liệu hết giá trị.

 

e.  Tất cả các yêu cầu trên.

Câu 44.

Luật Lưu trữ ban hành năm 2011 quy  định tài liệu bảo quản có thời hạn là tài liệu được xác định thời hạn bảo quản:

 

a.  Lâu dài và tạm thời

c. Dưới 70 năm

 

b. Dưới 50 năm

d. Dưới 80 năm

Câu 45.

Thông tư số 13/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thời  hạn bảo quản đối với từng hồ sơ được xác định trên cơ sở tài liệu nào sau đây?

 

a.  Tài liệu có giá trị tính trung bình trong hồ sơ

 

b.  Tài liệu có giá trị cao nhất trong hồ sơ

 

c.  Tài liệu có giá trị thấp nhất trong hồ sơ

 

d.  Tài liệu có giá trị ngang nhau trong hồ sơ

Câu 46.

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ, tiến hành phân chia tài liệu như thế nào?

 

a.  Phân chia tài liệu ra thành các nhóm

 

b.  Phân chia tài liệu trong nhóm lớn thành các nhóm vừa

 

c.  Phân chia tài liệu trong nhóm vừa thành các nhóm nhỏ

 

d.  Tất cả các phương án trên

Câu 47.

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW, ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quy định phương án “cơ cấu tổ chức - thời gian” được áp dụng như thế nào?

 

a.  Áp dụng đối với tài liệu của đơn vị hình thành phông có cơ cấu tổ chức hay thay đổi .

 

b.  Áp dụng  đối với tài liệu của  đơn vị hình thành phông có cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận tương đối rõ ràng, ổn định;

 

c.  Áp dụng  đối với tài liệu của  đơn vị hình thành khối tài liệu có cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận tương đối rõ ràng, ổn định;

 

d.  Áp dụng  đối với tài liệu của  đơn vị hình thành phông nhỏ, có ít tài liệu và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận tương đối rõ ràng, ổn định;

Câu 48.

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW, ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quy định phương án “vấn  đề- thời gian” và “thời gian - vấn đề” được áp dụng như thế nào?

 

a.  Áp dụng  đối với tài liệu của  đơn vị hình thành phông nhỏ, có ít tài liệu;  đối với tài liệu phông lưu trữ cá nhân và các sưu tập tài liệu lưu trữ.

 

b.  Áp dụng  đối với tài liệu của  đơn vị hình thành phông nhỏ,  đối với tài liệu phông  lưu trữ cá nhân và các sưu tập tài liệu lưu trữ.

 

c.  Áp dụng  đối với tài liệu của  đơn vị hình thành phông, có ít tài liệu;  đối với tài liệu phông lưu trữ cá nhân và các sưu tập tài liệu lưu trữ.

 

d.  Áp dụng đối với tài liệu của đơn vị hình thành  phông có cơ cấu tổchức hay thay  đổi nhưng có chức năng, nhiệm vụ tương đối ổn định;

Câu 49.

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước quy  định “tên loại văn bản - nội dung - thời gian - tác giả” áp dụng đối với các hồ sơ nào?

 

a.  Các hồ sơ là Công văn, Chương trình, Dự án, Kế hoạch, Báo cáo của cơ quan.

 

b.  Các hồ sơ là Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo công tác thường kỳ của cơ quan.

 

c.  Các hồ sơ là Chương trình, Đề án, Báo cáo của cơ quan.

 

d.  Các hồ sơ là Chương trình, Dự án, Đề án, Kế hoạch công tác năm của cơ quan.

Câu 50.

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW, ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn các thông tin cơ bản về một hồ sơ hoặc một  đơn vị bảo quản trên phiếu tin gồm:

 

a.  Tên (hoặc mã) kho lưu trữ; tên (hoặc số) phông lưu trữ; ký hiệu thông tin; tiêu đề hồ sơ; chú giải; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản và chế độ sử dụng.

 

b.  Tên (hoặc mã) kho lưu trữ; tên (hoặc số) phông lưu trữ; tiêu  đề hồ sơ; chú giải; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản và chế độ sử dụng.

c. Tên (hoặc mã) kho lưu trữ; tên (hoặc số) phông lưu trữ; số lưu trữ; ký hiệu thông tin; tiêu đề hồ sơ; chú giải; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản và chế độ sử dụng.

 

d.  Tên (hoặc mã) kho lưu trữ; số lưu trữ; ký hiệu thông tin; tiêu  đề hồ sơ; chú giải; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản và chế độ sử dụng.

Câu 51.

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW, ngày 19/5/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn khi viết hồ sơ cần lưu ý gì?

 

a.  Chữ viết trên bìa phải rõ ràng, sạch,  đẹp và chỉ  được viết tắt những từ  đã quy định trong bảng chữ viết tắt; Mực để viết bìa hồ sơ dùng loại mực đen, bền màu.

 

b.  Chữ viết trên bìa phải rõ ràng, sạch, đẹp và không được viết tắt; Mực để viết bìa  hồ sơ dùng loại mực đen, bền màu.

 

c.  Chữ viết trên bìa phải rõ ràng, sạch, đẹp và đúng chính tả; chỉ được viết tắt những  từ đã quy định trong bảng chữ viết tắt; Mực để viết bìa hồ sơ dùng loại mực đen, bền màu.

 

d.  Chữ viết trên bìa phải rõ ràng, sạch,  đẹp và chỉ  được viết tắt những từ  đã quy định trong bảng chữ viết tắt; Mực để viết bìa hồ sơ dùng loại mực bền màu.

Câu 52.

Việc sắp xếp tài liệu vào cặp (hộp) đựng tài liệu và sắp xếp lên giá, tủ phải:

 

a. Theo số thứ tự, không quá lỏng, không quá căng.

 

b. Số lượng hồ sơ xếp trong cặp có độ dày vừa phải vừa không gây hư hại tài liệu, vừa tiết kiệm diện tích.

 

c. Trên gáy mỗi cặp, hộp dán một tờ nhãn ghi đầy đủ các thông tin như tên của kho lưu trữ, tên phông ; cặp số ; Hồ sơ từ số… đến số…

 

d. Tất cả các phương án trên đều đúng

Câu 53.

Nguyên tắc sắp xếp tài liệu trên giá và trong toàn kho lưu trữ là:

 

a. Sắp xếp từ phải qua trái, từ dưới lên trên  trong mỗi khoang giá, theo hướng của người đứng xếp quay mặt vào giá. Trong toàn kho, tài liệu được xếp lên các mặt giá theo nguyên tắc từ phải qua trái, từ ngoài vào trong theo hướng của người đi từ cửa vào kho.

 

b. Sắp xếp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới trong mỗi khoang giá, theo hướng của người đứng xếp quay mặt vào giá. Trong toàn kho, tài liệu được xếp lên các mặt giá theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ ngoài vào trong theo hướng của người đi từ cửa vào kho.

 

c. Sắp xếp  từ trái qua phải, từ dưới lên trên trong mỗi khoang giá, theo hướng của người đứng xếp quay mặt vào giá. Trong toàn kho, tài liệu được xếp lên các mặt giá theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ ngoài vào trong theo hướng của người đi từ cửa vào kho.

 

 d. Sắp xếp từ phải qua trái, từ trên xuống dưới  trong mỗi khoang giá, theo hướng của người đứng xếp quay mặt vào giá. Trong toàn kho, tài liệu được xếp lên các mặt giá theo nguyên tắc từ  phải qua trái, từ ngoài vào trong theo hướng của người đi từ cửa vào kho.

Câu 54.

Xác định giá trị tài liệu được thực hiện tại bộ phận nào?

 

a.  Văn thư cơ quan.

c.  Lưu trữ lịch sử.

 

b.  Lưu trữ hiện hành của cơ quan.

d.  Tất cả các phương án trên

 

Câu 55.

Luật Lưu trữ ban hành năm 2011 quy định tài liệu hết giá trị cần loại ra để hủy là:

 

a.  Tài liệu có thông tin trùng lặp và không còn cần thiết cho hoạt động thực tiễn.

 

b.  Tài liệu không đảm bảo giá trị pháp lý.

 

c.  Tài liệu không còn ý nghĩa cho quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và xã hội.

 

d.  Tài liệu có thông tin trùng lặp hoặc  đã hết thời hạn bảo quản theo quy  định và không còn cần thiết cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử.

Câu 56.

Công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ

nhà nước hướng dẫn lập hồ sơ  đề nghị thẩm tra tài liệu tiêu huỷ gồm thành phần nào sau đây?

 

a.  Công văn đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị

 

b.  Danh mục tài liệu hết giá trị

 

c.  Bản thuyết minh tài liệu hết giá trị và Biên bản họp Hội  đồng xác định giá trị tài liệu

 

d.  Tất cả các phương án trên

Câu 57.

Công văn 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn hồ sơ tiêu huỷ tài liệu hết giá trị phải  được bảo quản tại cơ quan trong thời hạn là bao nhiêu năm kể từ ngày tài liệu được tiêu hủy?

 

a. Bảo quản lâu dài

c.  Ít nhất 15 năm

 

b.  Ít nhất 10 năm

d.  Ít nhất 20 năm

Câu 58.

Trong công tác thực hiện lưu trữ không cần phải trang bị phương tiện kỹ thuật nào ?

 

a. Máy vi tính

c. Máy fax

 

b. Máy cắt (hủy) tài liệu

d. Máy scan

Câu 59.

Trong công tác lưu trữ chứng từ kế toán (phiếu thu – chi) cần thực hiện mở sổ lưu trữ theo quy trình nào để thuận lợi trong việc cân đối tài khoản:

 

a. Ngày ,tháng - Số chứng từ - Định khoản - Quý, năm

 

b. Số chứng từ – Định khoản – Năm

 

c. Ngày, tháng – Số chứng từ – Quý, năm

 

d. Tất cả đều sai

Câu 60.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 áp dụng cho các cơ quan, tổ chức nào ?

 

a. Các cơ quan, tổ chức sản xuất kinh doanh.

 

b. Các cơ quan, tổ chức dịch vụ, thương mại.

 

c. Các cơ quan, tổ chức hoạt động với mục đích phi lợi nhuận.

 

d. Tất cả các cơ quan, tổ chức.

]]> Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng

SiteMap

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam giảm học phí trên toàn quốcChào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam giảm học phí trên toàn quốc
Phan mem quan ly ban hang,CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 2 CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 2
Phan mem quan ly ban hang,CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 1 CÂU HỎI ÔN TẬP NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - PHẦN 1
Phan mem quan ly ban hang,Ôn Tiếng Anh Trình ĐỘ A1, A2 Ôn Tiếng Anh Trình ĐỘ A1, A2
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP LỚP NVSP NGÀY 10/01/2016 THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP LỚP NVSP NGÀY 10/01/2016
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K8 LỊCH HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K8
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC K1 LỊCH HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC K1
Phan mem quan ly ban hang,TUYỂN NHÂN VIÊN TUYỂN NHÂN VIÊN
Phan mem quan ly ban hang,Lịch sử và ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Lịch sử và ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Phan mem quan ly ban hang,Lịch học mới của lớp NVSP TCCN K5 (Lớp tối - Q10) Lịch học mới của lớp NVSP TCCN K5 (Lớp tối - Q10)
Phan mem quan ly ban hang,Chi nhánh hcm Chào mừng sinh nhật 11 năm CT CP giáo duc VN Chi nhánh hcm Chào mừng sinh nhật 11 năm CT CP giáo duc VN